Toimintaterapia

Mitä on toimintaterapia?

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä asiakkaan ja toimintaterapeutin väliseen yhteistyöhön. Toimintaterapiassa asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja toimintaterapeutti on terapeuttisen toiminnanasiantuntija.

Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää, itsestä huolehtimista, asioimista ja kotielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä ja työssä selviytymistä, yhteiskunnallista osallistumista, vapaa-ajan viettämistä, leikkimistä ja lepoa. Toimintaterapia rohkaisee ihmistä omaan toimintaan. Se kehittää ja hyödyntää niitä valmiuksia, joita ihmisellä on.

Toimintaterapian käsityksen mukaan ihminen voi vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa valintojensa ja toimintansa kautta. Toimintaterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä.

Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista.

Järvi-Pohjanmaan TerapiaPolussa toteutetaan TerapiaPolku -toimintamallia, jolloin asiakas ja  koko perhe otetaan yhä tehokkaammin mukaan terapiaprosessin.

Mikä on toimintaterapeutti?

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen. Toimintaterapeutti ymmärtää erilaisten toimintojen merkityksen yksilölle. Hän osaa muokata ja soveltaa toimintaa siten, että se edistää asiakkaan toimintamahdollisuuksia hänen omassa ympäristössään.

Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
Toimintaterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammatti. Ammattinimikettä voi käyttää vain toimintaterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö.   (Toimintaterapia ammattina 2010)

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapian aikuisasiakkaat voivat olla mm. aivohalvauskuntoutujia, mielenterveyskuntoutujia, aivo- ja selkäydinvamman saaneita, ikääntyneitä tai muista asiakasryhmistä, joilla on todettu toimintaterapian tarve sairastumisen tai vammautumisen seurauksena.

Aikuisten toimintaterapiassa on tavoitteena ehkäistä, ylläpitää tai korjata toimintakyvyn rajoituksia. Tavoitteena on myös parantaa asiakkaan elämänlaatua ja arjessa selviytymistä rajoituksista huolimatta niin työssä, itsestä huolehtimisessa kuin vapaa-aikana.Käytännössä aikuisten toimintaterapia on asiakkaan omista tarpeista ja mielenkiinnoista lähtevää kuntoutusta, jonka sisältö ja tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti. Terapia voidaan toteuttaa toimitiloissa tai kotikäyntinä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Aikuisten toimintaterapia voi olla esimerkiksi:

• Toimintakyvyn arviointia
• Apuvälinetarpeen arviointia
• Asunnonmuutostyötarpeen arviointia
• Asioimiseen ja kotielämään liittyvien toimintojen arviointia ja harjoittelua
• Toimintakokonaisuuksien hallinnan edistämistä (esim. itsestä huolehtiminen, kodinhoito, harrastuksiin osallistuminen, asioiminen)
• Eri toimintavalmiuksien harjoittamista (esim. hienomotoriikka, hahmottaminen, muisti)
• Ohjausta ja neuvontaa: asiakkaalle, läheisille ja muille tahoille

Toimintaterapiaa ryhmässä

◦ Toimintaterapian järjestäminen ryhmämuotoisena mahdollistaa sellaisten asioiden harjoittelemisen, joita ei yksilöterapiassa pääse harjoittelemaan. Ryhmämuotoinen toimintaterapia kehittää ryhmäläisten itsenäistä toimintakykyä, kielen ja puheen kehittymistä sekä kommunikaatio-, keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja. Ryhmässä voidaan harjoitella myös omien ja muiden tunteiden tunnistamista sekä näiden tunteiden sopivaa esille tuomista ja toisten tunteisiin reagoimista. Ryhmässä toimiminen asettaa tiettyjä haasteita keskittymisen ja tarkkaavaisuuden suuntaamiselle, joka on loistavaa harjoitusta esim. koulutyöskentelyä ajatellen. Lisäksi ryhmä tarjoaa vertaistukea, jonka myötä arjessa psyykkinen jaksaminen paranee.

Halutessasi löydät lisää tietoa toimintaterapiasta sivuilta www.toimintaterapeuttiliitto.fi

Arviointimenetelmät

MAP (miller assessment for preschoolers) testiosioina ovat: sensoriset ja motoriset taidot, kognitiiviset taidot, yhdistetyt taidot sekä lisäksi testiin kuuluvat yleistä käyttäytymistä ja varhaiskehitystä koskevat havainnot ja kysymykset.

Bruininks-Oseretsky testi, joka on tarkoitettu mittaamaan karkea- ja hienomotorisia sekä visuomotorisia taitoja. Testiosioina ovat mm. tasapaino, bilateraalinen koordinaatio, voima, ketteryys ja reaktionopeus sekä yläraajojen koordinaatio

MVPT-3 arvioi hahmottamista, kuvio-tausta erottelua, muodon pysyvyyttä, visuaalista muistia, kokonaisuuksien hahmottamista sekä spatiaalisia suhteita.

Box and block testin avulla arvioidaan yläraajan toimintakykyä mm. selvittämällä yläraajan liikkeitä, tarttumista ja irrottamista, otteen ylläpitämistä, kehon keskilinjan ylittämistä ja visuomotoriikkaa.

Puristusvoimamittauksen avulla voidaan arvioida yläraajan lihaskuntoa ja käden toimintakykyä. Puristusvoimamittaus mittaa yläraajaan staattista lihasvoimaa.

KPT kontrolloitu piirrostarkkailu, soveltavat tehtävät ja toiminnot, esim. keittiötoiminnot.

ADL-toiminnot

Kliininen havainnointi